Schoolvisie

VISIE: DAAR GAAN WE VOOR! 
Als team van de Sint-Jozefsschool Ieper hechten we heel veel belang aan sterk en kwaliteitsvol basisonderwijs. Daarom willen wij verwoorden waarvoor we gaan. Met deze tekst durven wij onze werking aftoetsen en bijsturen. Tegelijk durven we erkennen dat het niet altijd lukt om telkens perfect te beantwoorden aan wat we beogen … maar we gaan ervoor! 
 
Sowieso grote dank aan iedereen (leerlingen, ouders, leerkrachten, andere schoolbetrokkenen) die zijn steentje bijdraagt aan de ontwikkeling en verdere dynamische groei van onze schoolvisie, alsook voor het tot stand komen van de link met onze visie op de schoolwerking (leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolbestuur, bouwteam, andere schoolbetrokkenen, gastvrije school-makers die onze delegatie in het voorbije jaar ontvingen).  
 
Samen school maken! 
 
 
5 SLEUTELS 
 
Na actieve inbreng van leerlingen, ouders en leerkrachten kozen we vijf sleutels als basis voor ons onderwijs:   
 
OPEN (school) en vol VERTROUWEN 
LEER- en NIEUWSGIERIG(heid), zorg-SAAM(heid) en met RESPECT, 
 
Vanuit deze waarden streven we als school naar een goede onderwijskwaliteit die we enkel bereiken in nauwe samenwerking met ouders en kinderen. De inspiratie voor ons onderwijs en de opvoeding van elk kind, halen we als katholieke school uit de christelijke levensvisie.   
 
Open (school) 
Alle ouders als partners betrekken bij het school-maken 
Ontmoetingskansen creëren 
Samenwerken met de ouderraad 
Openstaan voor diversiteit, als katholieke dialoogschool 
 
Leergierig en nieuwsgierig 
Kinderen motiveren met een waaier aan activiteiten 
Maximaal leren nastreven voor alle kinderen 
Kinderen actief betrekken 
Kinderen aanzetten tot zelf initiatief nemen en zelfstandig werken 
De schoolwerking op een deskundige manier uitbouwen 
 
Respect-vol 
Waken over wederzijds respect in alle vormen van sociale interactie 
Verdraagzaamheid en beleefdheid nastreven 
Openstaan voor andere meningen en anders-zijn 
Respect voor de gevoelens en de eigenwaarde van elk kind, pesten tegengaan 
Respectvolle omgang met natuur en omgeving stimuleren 
Brede kijk op de wereld geven, iedereen ontwikkelt zich tot verantwoordelijke burger 
 
Zorg-SAAM 
Samen zorg dragen en aandacht hebben voor alle kinderen 
Samen geloven in de talenten en groeikansen van elk kind 
Gedifferentieerd werken 
Zorgen voor onderwijs op maat 
 
Met Vertrouwen 
Een  vertrouwensrelatie opbouwen tussen school-ouders-kinderen 
Blijk geven van een grote luisterbereidheid 
Een aangenaam, veilig en positief schoolklimaat creëren 
Vertrouwen tonen in de Kracht van het Goede in de mens